# ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ស្រះចក, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

#62 Preah Monivong bld, Sras chork, Daun Penh, CAMBODIA

Tel : 023 724 449

Fax : 023 430 752, 023 724 449

PO Box : 984

ឈ្មោះ  :  
ភេទ  :  
លេខទូរស័ព្ទ  :  
អ៊ីម៉ែល  :  
ផ្សេងៗ  :