សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី