សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងមហាផ្ទៃ