សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់

ឯកឧត្តម សុខ អាន

ឯកឧត្តម ស ខេង