ឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប នឹងធ្វើឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ទូទាំងប្រទេស ក្នុងកំរិតពីបង្គួរទៅច្រើន

02 10 2017

-  ឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប នឹងធ្វើឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ទូទាំងប្រទេស ក្នុងកំរិតពីបង្គួរទៅច្រើន ( ចាប់ពីថ្ងៃទី ០២ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ) ។
-  សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ពិសេសចំពោះស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលអាចកើតមាននៅតំបន់ទំនាប និងតំបន់ជាប់ នឹងផ្លូវទឹកនានា ។