គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភាគខាងជើង (បាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ្ឌ) សម្រេចបាន ៥២% ហើយ

12 03 2019

គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ការអនុវត្តការសាងសង់ របស់គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភាគខាងជើង (បាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ្ឌ) សម្រេចបាន ៥២ % ។