កិច្ចសហការរវាង ក្រសួង ព័ត៌មាន កម្ពុជា និង ក្រុមហ៊ុន ហួវៃ លើគម្រោង រៀបចំប្រពន្ធ័ 5G

19 03 2020

កិច្ចសហការរវាង ក្រសួង ព័ត៌មាន កម្ពុជា និង ក្រុមហ៊ុន ហួវៃ លើគម្រោង រៀបចំប្រពន្ធ័ 5G ដើម្បីជម្រុញ ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជន ត្រូវបាន លោក យ៉ាវ អុីយ៉ា អគ្គនាយក HUAWEI LOGIES CAMBODIA បានលើកមកធ្វើការពិភាក្សា ជាមួយ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង ព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០៕