យោងតាមរបាយការណ៍ សរុបរបស់ CNN Healthសហរដ្ឋអាមេរិក

22-03-2020

យោងតាមរបាយការណ៍សរុបរបស់ CNN Healthសហរដ្ឋអាមេរិកបានអោយដឹងថា ស.រ.អា មានករណីឆ្លងវិរុសកូរ៉ូណាប្រមាណ ២២,៣៩៧ ករណីហើយនៅទូទាំងប្រទេស និងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ២៧៨ នាក់បានស្លាប់ ។ ចំនួននេះរាប់ចេញពីរបាយ ការណ៍រដ្ឋចំនួន៥០និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារាប់បញ្ចូលទាំងករណីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ផងដែរ ។