ប្រទេសសឹង្ហបុរីបានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-១៩ ថ្មីចំនួន ៤៩ករណី

25-03-2020