ការយល់ដឹង និងអនុវត្តៈ នេះជា រូបសញ្ញាសំគាល់ ASEAN's 50th Anniversary Logo

10 03 2017

ជាការយល់ដឹង និងអនុវត្តៈ នេះជា រូបសញ្ញាសំគាល់ ASEAN's 50th Anniversary Logo ដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងត្រូវប្រើក្នុងឱកាសរំលឹកខួប ៥០ ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតអង្គការ សមាគមប្រជាជាតិអាសុីអគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN ។ និមិត្តសញ្ញាខួបទី ៥០ អាស៊ាននេះអាច ប្រើបាន សម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន អង្គភាពជំនាញតាមផ្នែកអាស៊ាន លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ស្ថាប័ន/វិទ្យាស្ថានផ្លូវការអាស៊ាន និងអង្គភាពទទួលស្គាល់ជាផ្លូវ ការដោយអាស៊ាន ។ Logo នេះអាចបោះពុម្ពផលិតជា កន្លះអាវ, លើអាវយឺត, មួក, ផ្ទាំងរូបភាព, បន្តោងសោរ, កែវទឹក, និងតែមប្រិ័ ជាដើម និងអនុញ្ញាតប្រើចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧ ។ សូមជ្រាប និង អរគុណ ។